اخبار اجتماعی » افتتاح پروژه‌های جدید هر دو ماه یکبار در منطقه 17 شهرداری تهران