اخبار ورزشی » تمایل ناپولی به خرید مدافع فرانسوی رئال تائید شد