اخبار گوناگون » تصویب طرح معماری بازار ماهی بندرجاسک در سومین جلسه ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری