اخبار گوناگون » خصوصی‌سازی باشگاه‌های پایتخت سبب ایجاد رقابت واقعی می‌شود